• Home
  • Huishoudreglement

Huishoudreglement

Huishoudreglement Hondenschool Amicus Groot Ranst VZW

Om het voor iedereen op de hondenschool zo aangenaam mogelijk te maken, zowel naast als op de terreinen, werden er een aantal richtlijnen opgesteld. Deze vormen een aanvulling op onze statuten.

I.Algemene bepalingen

Aansprakelijkheid en verzekering

Artikel 1

Hondenschool Amicus Groot Ranst VZW is niet verantwoordelijk voor de ongevallen die zich zouden voordoen op de terreinen of in de lokalen, in de onmiddellijke omgeving ervan of tijdens door ons georganiseerde wandelingen of andere activiteiten buiten onze eigen accommodatie.

Artikel 2

Ieder lid dient over een familiale verzekering te beschikken gedurende heel zijn/ haar lidmaatschap. Dit wordt ook vermeld op de inschrijvingsformulieren die ondertekend aan een verantwoordelijke van het secretariaat van Hondenschool Amicus Groot Ranst VZW worden teruggegeven.

Artikel 3

Schade die toegebracht wordt door een hond aan meubilair, personen of andere honden, valt ten laste van de eigenaar van de betreffende hond.

Artikel 4

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Ouders dienen dan ook de schade te vergoeden die door hun kinderen wordt toegebracht aan de toestellen of het meubilair. Hondenschool Amicus Groot Ranst VZW wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade, ongevallen en/ of verwondingen opgelopen of veroorzaakt door deze kinderen.

Artikel 5

Klachten moeten steeds schriftelijk en aangetekend worden verzonden aan het secretariaat van Hondenschool Amicus Groot Ranst VZW.

Betreffende de hond

Artikel 6

Elke hond dient ingeënt te zijn. U kan de verplichte inentingen terugvinden op onze website onder praktische informatie/verplichte inentingen. De hond kan slechts deelnemen aan de lessen indien hij/zij alle verplichte inentingen heeft gekregen.

Het vaccinatieboekje dient te worden meegebracht bij de inschrijving en wordt gecontroleerd door de instructeurs. Deze regel is eveneens van toepassing bij hernieuwing van het lidmaatschap.

Artikel 7

Zieke honden of honden met overdraagbare aandoeningen zijn tijdelijk niet toegelaten om besmetting te voorkomen. De desbetreffende instructeur kan een geleider met zijn zieke hond verplichten om het terrein te verlaten.

Artikel 8

Loopse teven worden niet toegelaten op de terreinen, de parking en in de kantine.

Artikel 9

Honden die herhaaldelijk agressief gedrag vertonen, kunnen tijdelijk geschorst of uitgesloten worden. Deze beslissing zal genomen worden door de desbetreffende instructeur(s). Het lidgeld is niet terugvorderbaar.

Artikel 10

Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn. De enige uitzondering op deze regel is wanneer de geleider toestemming heeft gekregen van de instructeur om een oefening in vrijheid uit te oefenen. De instructeur dient echter steeds toezicht te houden.

Artikel 11

Het gebruik van prikbanden en stroombanden is te allen tijde verboden.

Betreffende de geleider

Artikel 12

Ieder kandidaat- lid heeft het recht om één proefles bij te wonen. Hondenschool Amicus Groot Ranst VZW houdt zich echter het recht voor om na deze proefles te besluiten dat de hond niet geschikt is voor het deelnemen aan de lessen op onze hondenschool indien de hond een gevaar kan vormen voor de veiligheid van onze andere leden.

Artikel 13

Elk lid dient steeds in het bezit te zijn van een geldige lidkaart. Op vraag van de instructeurs moet deze lidkaart te allen tijde getoond kunnen worden.

Artikel 14

Elke geleider is zelf verantwoordelijk voor zijn/ haar hond.

Artikel 15

De geleider dient tijdig aanwezig te zijn voor de les. Indien men door omstandigheden te laat komt, dient men toestemming te vragen aan de instructeur om de les nog te kunnen bijwonen.

Indien men de les vroegtijdig wil verlaten, dient men dit te melden aan de instructeur.

Artikel 16

Aanwijzingen van de instructeurs dienen te allen tijde gevolgd te worden. Indien er een meningsverschil optreedt, wordt dit na de les besproken of kan eventueel het bestuur van Hondenschool Amicus Groot Ranst VZW hierin tussenkomen.

Artikel 17

Een geleider mag maar met één hond tegelijkertijd werken.

Artikel 18

Roken gedurende de les is voor iedereen verboden, zowel voor instructeurs als geleiders.

Artikel 19

Het is verboden de honden buiten de lessen vrij te laten rondlopen op de oefenterreinen. Eveneens is het niet toegestaan om de honden op deze terreinen vastgebonden achter te laten.

Artikel 20

Bij te hoge temperaturen is het verboden om de hond in een gesloten wagen achter te laten.

Artikel 21

Uit respect voor onze instructeurs vragen wij om uw mobiele telefoon niet te gebruiken tijdens de les.

Artikel 22

Vanaf 12 jaar kunnen kinderen als geleider de lessen bijwonen. In uitzonderlijke omstandigheden kan het Bestuur deze regel aanpassen.

Artikel 23

De hond slaan of schoppen is verboden. Geleiders die zulke praktijken aanwenden, kunnen onmiddellijk uit de les worden gezet. Bovendien kunnen deze geleiders eveneens gestraft worden met uitsluiting of schorsing. Deze schorsing geldt voor alle activiteiten. De uitsluiting en de duur van de schorsing wordt bepaald door het bestuur zonder dat hiervoor een beslissing van de algemene vergadering noodzakelijk is.

Artikel 24

Zowel in als buiten de les wordt de geleider verzocht de behoeften van zijn hond onmiddellijk op te ruimen en deze te deponeren in de daarvoor voorziene plaatsen. Zorg er dan ook voor dat je te alle tijde poepzakjes bij je hebt. Als je hond ergens een stoep of voetpad bevuilt, ruim dit dan op zodat je overal welkom blijft met je hond.

Artikel 25

Om de hond zijn behoefte te kunnen laten doen, is er een plasweide voorzien. Hier geldt echter ook de regel van het opruimen van de behoefte.

Gelieve uw hond voor aanvang van de lessen uit te laten op deze plasweide. Indien je hond nog niet gehoorzaamt, moet je hem daar aan de leiband houden. Op die manier kunnen de andere honden ook nog rustig hun behoefte doen.

Mocht uw hond toch zijn behoefte op het terrein doen, dan dient er een boete van € 0.50 betaald te worden. Deze boete wordt betaald aan een toogmedewerker in de kantine.

Voor de honden die trainen in de puppyklas en de gevorderde puppyklas wordt er een uitzondering gemaakt. Zij hoeven deze boete niet te betalen.

Artikel 26

Elk jaar richt Hondenschool Amicus Groot Ranst VZW een eigen clubwedstrijd in onder zijn leden. Een lid, actief in de wedstrijdklassen, kan slechts meedingen voor ‘clubkampioen’ indien hij/ zij onder de naam van Hondenschool Amicus Groot Ranst VZW aan wedstrijden deelneemt. Elk ander lid, namelijk zij die onder de naam van een andere club deelnemen aan wedstrijden, kunnen participeren aan de clubwedstrijd, maar dan buiten competitie.

Kantine

Artikel 27

In de kantine wordt er gebruik gemaakt van het systeem van zelfbediening. Gelieve het leeggoed terug naar de toog te brengen. De toogmedewerkers zullen je dankbaar zijn.

Artikel 28

In de kantine geldt een algemeen rookverbod.

Artikel 29

Honden worden enkel in de kantine toegelaten indien ze zijn aangelijnd. Zorg ervoor dat ze geen hinder veroorzaken. Wanneer een hond hinderlijk gedrag vertoont, kan men verzocht worden om de kantine even te verlaten totdat de hond weer rustig is.

II. Bepalingen betreffende gehoorzaamheid

Artikel 30

De hond mag geen agressie richting andere honden vertonen en  de geleider dient te allen tijde zijn hond onder controle te houden op het terrein. Blaffende honden op het terrein zijn niet toegelaten.

Elke eerste woensdag en zondag van de maand worden er overgangsproeven georganiseerd. In samenspraak met de desbetreffende instructeur wordt de beslissing genomen welke honden zullen deelnemen aan de overgangsproef en welke honden de basisoefeningen volledig onder de knie hebben om naar de volgende groep over te gaan.

III. Bepalingen betreffende Agility

Artikel 31

Om te kunnen deelnemen aan de lessen Agility is vereist dat de hond minimaal twaalf maanden oud is en een bepaalde graad van gehoorzaamheid behaald heeft, nl. het gehoorzaamheidsbrevet van de KKUSH.

De hond dient in een goede fysieke gezondheid te verkeren en mag geen overgewicht hebben.

Tevens mag de hond geen agressie richting andere honden vertonen en dient de geleider te allen tijde zijn hond onder controle te houden op het terrein. Blaffende honden op het terrein zijn niet toegelaten.

Artikel 32

Om als geleider aan de lessen Agility te kunnen deelnemen dien je minimaal twaalf jaar oud te zijn, over een goede fysieke gezondheid beschikken en sportief aangelegd te zijn.

De geleiders die reeds het gehoorzaamheidsprogramma bij Hondenschool Amicus Groot Ranst VZW volgen, krijgen voorrang bij de inschrijving voor de discipline Agility.

IV.Bepalingen betreffende Dogdance

Artikel 33

De hond mag geen agressie richting andere honden vertonen en  de geleider dient te allen tijde zijn hond onder controle te houden op het terrein. Blaffende honden op het terrein zijn niet toegelaten.

V.Bepalingen betreffende Obedience

Artikel 34

De hond mag geen agressie richting andere honden vertonen en  de geleider dient te allen tijde zijn hond onder controle te houden op het terrein. Blaffende honden op het terrein zijn niet toegelaten.

VI.Bepalingen betreffende Hoopers

Artikel 35

Om te kunnen deelnemen aan de lessen Hoopers is vereist dat de hond minimaal twaalf maanden oud is en een bepaalde graad van gehoorzaamheid behaald heeft, nl. het gehoorzaamheidsbrevet van de KKUSH.

De hond mag geen agressie richting andere honden vertonen en  de geleider dient te allen tijde zijn hond onder controle te houden op het terrein. Blaffende honden op het terrein zijn niet toegelaten.

Door de toetreding tot Hondenschool Amicus Groot Ranst VZW aanvaardt elke geleider, zonder enig voorbehoud of beperking, alle bepalingen van het huishoudelijk reglement, eveneens alle bepalingen vermeld in de statuten. Deze goedkeuring volgt enerzijds uit het betalen van het lidgeld en anderzijds uit het ondertekenen van het inschrijvingsformulier. Door toetreding tot de vereniging en het aanvaarden van reglement en statuten, ontzegt elk lid zich van elke daad en/ of nalatigheid die nadelig zou kunnen zijn voor het aanzien of de eer van hem persoonlijk, van andere leden of van de club.

Het bestuur van Hondenschool Amicus Groot Ranst VZW