Corona

Tijdelijk ‘CORONA’ reglement Hondenschool Amicus Groot Ranst VZW 

I. Algemene bepalingen 

Veiligheid en gezondheid 

Artikel 1: Veilige afstand op en buiten het terrein 

Om de veiligheid van alle geleiders en onze instructeurs te kunnen garanderen, zal iedereen de ‘social distance’ moeten respecteren en kunnen de trainingen enkel in open lucht doorgaan.  

Op eender wel ogenblik dient er tussen de geleiders minimaal 1,5 meter afstand te zijn. 

Ook de afstand tussen de geleiders en de instructeur bedraagt minimaal 1,5 meter. 

OPGELET: indien u zich ziek voelt of u in aanraking bent gekomen met personen die ziek zijn, willen u met aandrang vragen om niet aan de lessen deel te nemen 

Artikel 2: Veilige afstand op de parking 

Volgens de richtlijnen van de VDA moeten de auto’s minimaal drie meter van elkaar geparkeerd worden om ook op die manier de ‘social distance’ te bewaren.  

Het spreekt voor zich dat er ook op de parking zowel voor als na de lessen geen ‘samenscholing’ mag ontstaan.  

Artikel 3: Aantal deelnemers en voorafgaande inschrijving

Om de veiligheid te kunnen garanderen, zal er slechts een beperkt aantal deelnemers per les kunnen deelnemen.  

Om dit te kunnen verwezenlijken, zal er voorlopig gewerkt worden met een inschrijvingssysteem.

Om te kunnen deelnemen aan de lessen, dient elk lid zich verplicht voorafgaandelijk in te schrijven via het systeem op onze website.

De club is immers verplicht om een overzicht bij te houden van de aanwezige personen op de club, zowel tijdens de trainingen als de wedstrijden.

Het betreft de personen die aanwezig zijn op de terreinen alsook errond (inclusief de kantine).

De personen die aanwezig zijn en niet deelnemen aan de lessen dienen in de kantine bij een toogmedewerker de lijst in te vullen aangezien zij niet in onze deelnemerslijst voorkomen. Op deze lijst moet de naam en het telefoonnummer/ emailadres vermeld worden.

Deze lijst zal 14 dagen bijgehouden worden op het secretariaat van de club en bij vaststelling van een besmetting spontaan overgemaakt worden aan de bevoegde autoriteiten.

Artikel 4: Uitrusting van deelnemers en instructeurs 

Elke instructeur draagt steeds beschermende handschoenen. Indien de afstand tussen de geleider en de instructeur van 1,5 meter niet behouden zou kunnen worden omwille van de aard van de oefening, dient elke instructeur ook gebruik te maken van een mondmasker.  

Geleiders moeten ten alle tijden een mondmasker dragen.

Indien een geleider een voorwerp dient te hanteren, moet men ook beschermende handschoenen dragen. Deze mondmaskers en handschoenen worden door de geleiders zelf voorzien.  

De club voorziet ontsmettingsmiddel aan de toegang van de terreinen, aan de ingang van de kantine en aan de toiletten.  Onze leden dienen steeds hun handen te ontsmetten bij het betreden en verlaten van de terreinen of kantine.

Artikel 5: Contact met voorwerpen en toestellen 

De instructeur verplaatst de toestellen en deze mogen niet worden aangeraakt door de geleiders tenzij dit noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van een oefening. Desgevallend dienen de geleiders wel gebruik te maken van beschermende handschoenen.  

Specifiek voor wat agility betreft, dienen de geleiders die helpen bij het opstellen van het parcours beschermende handschoenen en een mondmasker te dragen.  

De instructeur of eventuele persoon die de latten teruglegt op de sprongen, zal dit ook enkel doen middels gebruik te maken van beschermende handschoenen.  

De apporten en speelgoedjes die worden gebruikt om te belonen mogen enkel door de eigen geleider worden aangeraakt.  

Infrastructuur en voorzieningen 

Artikel 6: kantine 

De kantine is geopend en elk lid dient voor het betreden van de kantine zijn/ haar handen te ontsmetten.

Er is een scheiding voorzien tussen de in- en uitgang van de kantine die door iedereen op een correcte manier gebruikt dient te worden.

In de kantine gelden dezelfde regels als in andere horecazaken wat impliceert dat er te allen tijde een mondmasker gedragen moet worden.

Ook indien men zich naar het toilet begeeft, dient het mondmasker gedragen te worden.

De voorziene tafels/ stoelen in de kantine of op het terras mogen niet verplaatst worden om een veilige afstand te kunnen blijven garanderen.

Artikel 7: toiletten 

De geleiders zullen gebruik kunnen maken van de toiletten doch er is slechts één persoon tegelijkertijd toegelaten om naar de toiletten te gaan.  

Elke geleider dient verplicht zijn handen te wassen en gebruik te maken van het ontsmettingsmiddel dat door de club ter beschikking zal worden gesteld. 

De geleiders dienen na hun bezoek de toiletbril te desinfecteren en het doorspoelen dient te gebeuren met een gesloten bril. 

Er zalook steeds één ‘toezichthouder, die wordt aangesteld door het bestuur, aanwezig zijn in de kantine om na te gaan of deze maatregelen gerespecteerd worden.  

II. TRAININGEN 

Artikel 8: toegang tot de terreinen 

De terreinen zullen enkel toegankelijk zijn nadat de desbetreffende instructeur hiervoor toestemming heeft verleend en de deelnemers van de groep zullen individueel en onder naleving van de ‘social distance’ het terrein opkomen.  

Geleiders die ‘te vroeg’ aanwezig zijn dienen rekening te houden met de social distance.

Het is mogelijk om de hond uit te laten op de plasweide voor aanvang van de trainingen maar ook hier dient de ‘social distance’ gerespecteerd te worden. 

Publiek is niet toegelaten.

Artikel 9: lesuren 

Er wordt momenteel voor elke groep voorzien dat er twee lesmomenten per week zijn doch, indien er strengere maatregelen zouden komen, kan dit teruggeschroefd worden in navolging van deze regelgeving.

Wat de discipline Agility betreft, zal het verkennen van het parcours met maximaal vijf personen tegelijkertijd dienen te gebeuren. 

Artikel 10: inschrijvingen 

Om de maatregelen i.v.m. het beperkt aantal aanwezige geleiders op het terrein te kunnen naleven, zal er gebruikt gemaakt worden van een inschrijvingssysteem op de website.  

U zal zich hier telkens moeten inschrijven via onze website: www.hsamicus.be/corona 

U kan daar uw klas selecteren en vervolgens dient u uw naam en de naam van uw hond op te geven.

U kan onmiddellijk na uw les voor het volgende lesmoment inschrijven en dit tot dinsdagavond 23.59u voor de lessen van woensdag, tot donderdagavond 23.59u voor de lessen van vrijdag en tot zaterdagavond 23.59 voor de lessen van zondag.

U zal een bevestigingsmail ontvangen van het gegeven dat u bent ingeschreven. 

Het is niet mogelijk om al voor verschilende weken in te schrijven. 

Indien u niet kan deelnemen en zich heeft ingeschreven, dient u zich uit te schrijven. Dit kan via de link in de bevestigingsmail.

OPGELET: indien u zich niet heeft ingeschreven, zal u ook niet kunnen deelnemen. Om de veiligheid van onze leden en instructeurs te kunnen garanderen, kunnen hierop geen uitzonderingen worden toegestaan. 

III. OPVOLGING VAN DE MAATREGELEN 

Artikel 11: niet- naleving van de maatregelen 

Bij niet naleving van de maatregelen is het bestuur gerechtigd om het lidmaatschap van deze leden op te schorten zonder dat hiervoor een beslissing van de algemene vergadering noodzakelijk is. Het lidgeld zal niet worden terugbetaald.

Bij eventuele inbreuken dient de desbetreffende instructeur onmiddellijk het bestuur aan te spreken en zal door het bestuur een beslissing genomen worden in verband met de eventuele opschorting van het lidmaatschap.

De club en het bestuur zijn niet verantwoordelijk voor de gedragingen van hun leden.

De club en het bestuur zullen dan ook niet kunnen worden aangesproken voor overtredingen door individuele leden en eventuele boetes zullen dan door de overtreders zelf gedragen moeten worden.